Historie

znaksdhHasiči se už 150 let řídí svým hlavním mottem, které zní „SOBĚ KU CTI, DRUHÝM KU POMOCI". Jsou to hasiči, kdo jsou připraveni kdykoli zanechat všeho a obětavě vyjet pomoci svým spoluobčanům a sousedům při řešení jejich mnohdy závažných situací. Vzpomeňme jen na katastrofální povodně v roce 1997, kdy se hasiči a petrovské nevyjímaje, stali symbolem pomoci povodní postiženým lidem. Hasiči jsou kdykoli ochotni pomoci obci s pracemi, na které obec nemá ani prostředky ani lidi. Jsou to hasiči, kteří dokážou obětovat svůj volný čas a sami připravit nebo spolupořádat různé akce pro pobavení a rozptýlení svých sousedů. Musí věnovat spoustu času, aby udrželi svou stařičkou techniku schopnou provozu a aby zvládali různá nutná školení a kurzy. Petrovští hasiči jsou hrdí na svou příslušnost ke sboru, jsou hrdi na svou obec a na to, že ji mohou reprezentovat i navenek při různých soutěžích a kláních.

Hasičský sbor byl v naší obci, tehdy převážně německé, založen v roce 1900. Právě proto, že naše obec byla před 2. světovou válkou osídlena hlavně Němci a sbor byl složen z Němců, se nám bohužel z tehdejší historie sboru nic nezachovalo. Ani pátrání v archivech nepřineslo výsledky.

V prvních poválečných letech, konkrétně v roce 1948 byla, tehdy už českým obyvatelstvem obce činnost sboru obnovena. Na obnovení sboru se tehdy podíleli pánové Pospíšil, Straka, Kudláč, Nevařil, Bobál, Flašar, Švajda a další. Pro zajímavost uvádíme část slibu, který tehdejší členové hasičstva skládali:

„Slibujeme při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu."

Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských."

Po roce 1948 se hasičský sbor stal součástí Československého svazu požární ochrany a Národní fronty a hasičům se postupně začalo říkat požárníci.

Hasičská činnost se odvíjí ve dvou rovinách. Tou první rovinou je činnost spolková, sborová. Za kompletní fungování sboru je plně odpovědný starosta (dříve předseda) sboru. Prvním poválečným velitelem a zároveň předsedou se stal pan Kristin Kudláč. Po panu Kudláčovi převzal předsednictví pan Vojtěch Pospíšil, po něm v roce 1976 byl do této funkce zvolen pan Alois Míchal. Po roce 1989 byla funkce předsedy přejmenována zpět na starosta sboru a pan Míchal vedl sbor dále už jako jeho starosta. V roce 2004 byl sborem poctěn výkonem funkce starosty Jan Vaníček.

Kromě pořádání kulturních akcí a soutěží byla a opět je významnou činností sboru i práce s dětmi. Jednak chceme dětem poskytnout náplň pro volný čas a jednak si tím vychováváme své budoucí nástupce. Kroužek mladých hasičů působil v rámci sboru do roku 1989, potom nastala několikaletá pauza a od roku 2004 byla činnost mladých hasičů opět obnovena. Někteří z tehdejších dětí jsou dnes plnohodnotnými členy sboru a zásahové jednotky.

Významným osvěžením, okrasou a pomocí sboru jsou naše milé členky. Jednak pečují o nás, abychom nezvlčili, pečují o zbrojnici a plně se zapojují do práce sboru. V roce 2009 dokonce založily historicky první hasičské soutěžní družstvo žen.

Neocenitelná je stálá aktivita členů sboru z řad seniorů. Nezúčastňují se sice už výjezdů, ale vždy v rámci svých sil pomohou a poskytnou své celoživotní zkušenosti a to nejen co se hasičiny týče.

Druhá rovina naší práce je zásahová činnost, za kterou je starostovi sboru a obci odpovědný velitel jednotky. Prvním poválečným velitelem byl právě pan Kristin Kudláč. Jeho nástupcem se stal pan Jaroslav Sléha, po něm tuto odpovědnou práci převzal pan Josef Matocha. Od roku 2010 je velitelem jednotky pan Vladimír Skalák.

Naše zásahová jednotka byla do roku 2009 společně se sobotínskými hasiči součástí zásahové jednotky obce Sobotín. Po rozdělení obce se stala samostatnou jednotkou obce Petrov nad Desnou a díky svému vybavení, personálnímu obsazení a vysoké pohotovosti (za posledních 5 let se nestalo, že by naše jednotka po vyhlášení poplachu nevyjela) byla zařazena do III. kategorie a je zapojena do integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.

Petrovští hasiči již od roku 1992 každoročně pořádají hojně navštěvovanou pohárovou soutěž v požárním sportu. Tradice jejího konání byla započata po úmrtí pana Kristina Kudláče. Po uskutečnění 10. ročníku v roce 2002 bylo jméno pana Kudláče po zásahu některých tehdejších představitelů obce na dva roky z názvu soutěží vynecháno, soutěže se sice konaly, ale pod jinými názvy. V roce 2004 sbor obnovil původní název soutěže a pokračoval pořádáním 11. ročníku.